Ulasan

Penghantaran percuma dengan pembelian minimum RM150.00*(WM). Penghantaran percuma untuk All Day Special produk*(WM). Semua kupon tidak boleh di aplikasikan pada barangan promosi.

Sokongan

Terma dan Syarat

Pengenalan

Selamat datang ke laman web arctaphos.com. arctaphos.com bermaksud Beauty Cottage Sdn Bhd., sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah nombor pendaftaran 515818-D. Terma & syarat ini terpakai pada Laman rasmi.

Dengan mengakses Laman rasmi, anda memastikan pemahaman anda tentang Terma & Syarat. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma & Syarat penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan Laman ini. Laman ini berhak, untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian Terma dan Syarat penggunaan ini pada bila-bila masa. Perubahan akan berkuat kuasa apabila disiarkan di Laman tanpa notis lain diberikan. Sila semak Terma dan Syarat penggunaan ini dengan kerap untuk mendapatkan maklumat terkini. Penggunaan berterusan Laman ini berikutan penyiaran perubahan kepada Terma dan Syarat penggunaan ini merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.


Definisi

Dalam Terma dan Syarat ini:

 • Laman bermaksud laman rasmi, arctaphos.com yang dikendalikan oleh Beauty Cottage Sdn Bhd.
 • Pengguna bermaksud mana-mana orang yang mengakses Laman yang disediakan oleh arctaphos.com menurut perjanjian ini.
 • Perkhidmatan bermaksud perkhidmatan yang disediakan oleh arctaphos.com kepada Pengguna dan Ahli melalui Laman seperti yang diterangkan di bawah. Perkhidmatan akan dikemas kini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara RMSB.
 • Ahli bermaksud mana-mana individu atau perniagaan yang telah mendaftar sebagai ahli mengikut proses pendaftaran yang ditubuhkan oleh arctaphos.com dan yang diberikan maklumat mengenai Syarikat secara konsisten dan boleh menggunakan Perkhidmatan yang disediakan oleh arctaphos.com. Ahli mestilah berumur 18 tahun dan ke atas atau boleh menggunakan Laman ini hanya dengan kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga yang sah.

  Ahli terdiri daripada:

  • Pembeli bermaksud mana-mana ahli yang berhak menggunakan Perkhidmatan yang disediakan oleh arctaphos.com untuk pembelian produk dan pembelian lain.
  • Penjual bermaksud mana-mana pembekal barangan atau perkhidmatan yang melaksanakan transaksi, seperti pengendali kedai di Laman dan terikat dengan Perjanjian Penjual.
  • Pendaftaran ahli bermaksud penjual yang membayar perkhidmatan daripada arctaphos.com dan terikat dengan Perjanjian Penjual & Perjanjian Rakan Kongsi Gabungan.
 • Perkhidmatan: Perkhidmatan yang disediakan oleh arctaphos.com kepada Pengguna melalui Laman. Perkhidmatan akan dikemas kini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara arctaphos.com.

ARCTAPHOS.COM & Perkhidmatannya

arctaphos.com hendaklah menyediakan Perkhidmatan berikut kepada Pengguna:

 • Perkhidmatan sokongan perniagaan yang berkaitan dengan jualan.
 • Perkhidmatan sokongan perniagaan yang berkaitan dengan pembelian.
 • Pelaksanaan perjanjian, sokongan pembayaran & perkhidmatan perlindungan pembayaran.
 • Perkhidmatan carian produk.
 • Perkhidmatan berkaitan e-dagang lain dan perkhidmatan pengiklanan serta promosi arctaphos.com
 • Perkhidmatan Lain termasuk pertanyaan Produk, perkhidmatan penyediaan maklumat, telepemasaran, perkhidmatan acara yang disediakan secara langsung oleh arctaphos.com atau secara bersama antara arctaphos.com dan rakan kongsinya.

Memandangkan arctaphos.com hanya beroperasi, mengurus dan menyediakan sistem untuk tujuan membolehkan transaksi tanpa kekangan Produk di kalangan Pembeli dan Penjual, arctaphos.com tidak mewakili Pembeli atau Penjual dan Pengguna yang berkaitan hendaklah bertanggungjawab secara langsung ke atas semua perkara berkaitan dengan transaksi yang dibuat di kalangan Pengguna dan maklumat yang diberikan oleh Pengguna tersebut.

arctaphos.com tidak menjamin apa-apa berkenaan dengan transaksi yang dilakukan oleh Pembeli dan Penjual, seperti kewujudan atau kebenaran untuk menjual atau membeli, kualiti, kesempurnaan, keselamatan atau kesahihan Produk berdaftar atau sama ada Produk tersebut melanggar hak orang lain, atau kebenaran atau kesahihan maklumat yang disiarkan oleh Penjual atau Pembeli atau mana-mana bahan yang disiarkan pada URL yang dipautkan melalui maklumat tersebut, dan lain-lain. Sebarang perkara dan risiko berkaitan transaksi yang dilakukan oleh Pembeli dan Penjual hendaklah ditanggung oleh Pengguna yang berkaitan.

arctaphos.com tidak menjual produk kepada Pembeli, dan juga tidak membeli Produk daripada Penjual. arctaphos.com membangunkan dan menyediakan hanya instrumen untuk menambah keselamatan dan kepercayaan transaksi antara Pembeli dan Penjual.


Akaun & Keselamatan

Sesetengah fungsi Perkhidmatan kami dalam Laman memerlukan pendaftaran untuk akaun dengan membuat pengenalan pengguna, kata laluan dan memberikan maklumat peribadi tertentu.

arctaphos.com boleh menolak untuk meluluskan pendaftaran dalam mana-mana perkara berikut:

 • Pemohon berumur kurang daripada 18 tahun.
 • Ia telah disahkan dalam pengesahan identiti peribadi yang dijalankan oleh arctaphos.com bahawa pemohon bukanlah orang yang mengisi permohonan itu.
 • Nama, nombor pendaftaran perniagaan, pengesahan e-mel atau nombor telefon atau maklumat lain adalah sama dengan Ahli sedia ada.
 • Terdapat sebarang maklumat palsu atau tertinggal atau kesilapan taip dalam permohonan atau bahan pendaftaran.
 • Pengguna, dan langkah-langkah tertentu dikenakan terhadapnya telah diambil oleh arctaphos.com seperti kehilangan kelayakan, menamatkan Akaun Pengguna dan kemudiannya memohon semula untuk penggunaan Perkhidmatan dalam tempoh di mana langkah-langkah yang diambil terhadap Pengguna kekal berkesan.
 • Telah disahkan bahawa permohonan itu telah diisi dengan melanggar Terma & Syarat ini atau bahawa permohonan tersebut adalah menyalahi undang-undang atau sebaliknya salah.
 • Mana-mana orang yang tertakluk kepada Terma & Syarat Pengguna, Perjanjian Penjual dan/atau Perjanjian Rakan Kongsi Gabungan arctaphos.com adalah melanggar perjanjian yang berkaitan.

arctaphos.com boleh menangguhkan permohonan dalam mana-mana perkara berikut. Dalam pada itu, arctaphos.com hendaklah menyiarkan pada halaman Perkhidmatan yang berkaitan atau memberitahu melalui e-mel sebab untuk menangguhkan permohonan, kemungkinan tarikh kelulusan, sebarang maklumat atau bahan tambahan yang diperlukan untuk kelulusan dan sebarang maklumat lain yang berkaitan dengan penangguhan permohonan.

 • Terdapat kekurangan kemudahan
 • Terdapat masalah teknologi
 • arctaphos.com telah secara munasabah memutuskan bahawa penangguhan permohonan itu perlu.

Sekiranya terdapat sebarang perubahan maklumat, Pengguna hendaklah serta-merta mengemas kini maklumat tersebut dengan syarat. Walaubagaimanapun, maklumat seperti nama, ID, yang mustahil untuk ditukar, tidak boleh diubah. arctaphos.com berhak untuk menolak sebarang perubahan permintaan maklumat. arctaphos.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku daripada maklumat yang tidak dikemas kini, yang mana arctaphos.com tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara sekalipun.

Pengguna bersetuju untuk

 • Simpan kata laluan sulit.
 • Pastikan log keluar dari akaun pada akhir setiap sesi di Laman.
 • Segera beritahu arctaphos.com untuk sebarang penggunaan tanpa kebenaran Akaun.
 • Pastikan maklumat Akaun adalah tepat dan terkini.

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang dilakukan oleh Akaun walaupun aktiviti atau penggunaan tersebut tidak dilakukan oleh anda. arctaphos.com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan kata laluan tanpa kebenaran atau gagal mematuhi Seksyen ini.

arctaphos.com boleh mengambil langkah berikut terhadap mana-mana Pengguna yang telah melanggar Terma dan Syarat ini, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan prinsip umum transaksi perniagaan:

 • Menolak mata kredit
 • Mengambil balik semua atau sebahagian daripada faedah yang disediakan secara kebetulan oleh arctaphos.com;
 • Mengehadkan penggunaan Perkhidmatan tertentu
 • Menamatkan Akaun
 • Meminta pampasan untuk kerosakan.

Sekiranya arctaphos.com telah melaksanakan langkah-langkah yang dinyatakan di atas, arctaphos.com hendaklah memberikan notis awal mengenainya kepada Pengguna melalui telefon atau e-mel. Di bawah keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkan, seperti Pengguna tidak dapat dihubungi atau dalam kes keadaan kecemasan, langkah sedemikian boleh diambil sebelum notis dan, seterusnya, dimaklumkan kepada Pengguna. Walaubagaimanapun, potongan mata kredit boleh dibuat tanpa notis.

Jika Pengguna mempunyai sebarang bantahan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh arctaphos.com, Pengguna boleh menulis kepada customercare@ebeauty.my.

Sekiranya Pengguna gagal untuk log masuk selama 12 bulan atau lebih, arctaphos.com boleh menganggap akaun tersebut sebagai akaun tidak aktif, di mana arctaphos.com boleh meletakkan sekatan ke atas penggunaan Perkhidmatan yang disediakan oleh arctaphos.com. Setelah ditetapkan sebagai akaun tidak aktif, untuk menggunakan Perkhidmatan semula, Pengguna hendaklah melalui prosedur pengesahan pengenalan.

arctaphos.com boleh berbincang atas sebarang sebab, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis atau syarat kepada Pengguna atau mana-mana pihak ketiga, dengan serta-merta menamatkan Akaun Pengguna dan mengalih keluar atau membuang mana-mana kandungan yang dikaitkan dengan Pengguna daripada Tapak. Alasan untuk penamatan tersebut mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Sebarang tindakan menjejaskan kepentingan sah (seperti hak, kehormatan, kredit, dan lain-lain.) Pengguna lain atau arctaphos.com (termasuk pekerja dan perundingnya) atau menyebabkan pelanggaran undang-undang dan peraturan Malaysia atau ketenteraman awam dan moral yang baik.
 • Melibatkan diri atau cuba melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti berikut untuk mengganggu kelancaran pemprosesan Perkhidmatan
  • Membangkitkan sebarang tuntutan secara berterusan dan berniat jahat tanpa sebarang alasan yang munasabah
  • Sentiasa membatalkan atau memulangkan Produk atau perkhidmatan yang tidak terlalu rosak selepas menggunakan Produk atau perkhidmatan tersebut.
  • Melanggar peraturan penggunaan yang diisytiharkan oleh Syarikat untuk transaksi yang selamat.
 • Penarafan kredit terkumpul Ahli adalah di bawah penarafan tertentu.
 • Pengguna dengan sengaja telah mengganggu perniagaan E-beauty atau mendaftarkan Produk yang tidak sesuai untuk dijual.
 • Pengguna telah melanggar Terma dan Syarat ini atau alasan penamatan di bawah Terma dan Syarat ini telah berlaku (termasuk pelanggaran perjanjian yang berkaitan oleh mana-mana orang yang tertakluk kepada Perjanjian Penjual Beauty Cottage Sdn Bhd)
 • Syarikat, dalam pertimbangan munasabahnya, telah memutuskan bahawa terdapat alasan untuk menolak penyediaan Perkhidmatan.
 • Tempoh lanjutan ketidakaktifan Akaun Pengguna.

Penggunaan Akaun untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, penipuan, mengganggu, memfitnah, mengancam atau menyalahgunakan boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang tanpa notis kepada Pengguna. Jika pertikaian undang-undang timbul atau tindakan penguatkuasaan undang-undang dimulakan berkaitan dengan Akaun Pengguna atau penggunaan Perkhidmatan atas sebarang sebab, arctaphos.com boleh menamatkan Akaun serta-merta tanpa notis.

Sekiranya arctaphos.com menamatkan Akaun Pengguna, Beauty Cottage Sdn Bhd memberitahu alasan penamatan kepada Pengguna yang berkaitan melalui e-mel, telefon, faks dan cara lain. Akaun Pengguna ditamatkan apabila arctaphos.com memberitahu sebabnya untuk ditamatkan kepada Pengguna.

Pengguna boleh menamatkan Akaun dengan memberitahu arctaphos.com secara bertulis melalui e-mel kepada customercare@ebeauty.my. Walau apa pun sebarang penamatan sedemikian, Pengguna tetap bertanggungjawab untuk sebarang transaksi yang tidak lengkap (sama ada dimulakan sebelum atau selepas penamatan tersebut), penghantaran produk, pembayaran untuk produk, atau seumpamanya dan Pengguna mesti menghubungi arctaphos.com selepas penghantaran dengan segera dan berkesan, dan menyelesaikan semua transaksi yang tidak lengkap mengikut Terma & Syarat.

arctaphos.com tidak akan mempunyai liabiliti, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung akibat tindakan yang diambil mengikut seksyen ini. Pengguna mengetepikan mana-mana dan semua tuntutan berdasarkan sebarang tindakan sedemikian yang diambil oleh arctaphos.com.


Perlindungan Data

Sila rujuk Dasar Privasi kami, yang merupakan sebahagian daripada Terma dan Syarat ini.


Pembelian Dan Pembayaran

Pembeli hendaklah mengesahkan dengan tepat terma transaksi dan penerangan terperinci Produk yang disediakan oleh Penjual yang disiarkan di laman web sebelum membeli Produk. Pembeli hendaklah bertanggungjawab ke atas semua kerugian dan kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang pembelian yang dibuat tanpa mengesahkan perkara di atas.

Pembeli hendaklah mematuhi Terma dan Syarat dan semua notis yang disiarkan pada halaman Perkhidmatan oleh arctaphos.com. Pembeli hendaklah bertanggungjawab atas semua kerugian dan kerosakan yang timbul atau berkaitan dengan pelanggaran serta kegagalannya untuk melaksanakan terma Perjanjian ini atau notis sedemikian.

arctaphos.com atau Penjual berhak untuk menolak sebarang pesanan produk yang dibuat oleh Pembeli, dan/atau mengehadkan kuantiti pada sebarang pesanan, tanpa memberikan sebarang sebab. Walaubagaimanapun, arctaphos.com atau Penjual secara amnya akan cuba memaklumkan Pembeli melalui alamat e-mel yang diberikan oleh Pembeli semasa mereka membuat pesanan.

arctaphos.com boleh mengikut budi bicaranya sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli bagi setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. arctaphos.com juga berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Sekatan ini termasuk semua dan mana-mana pesanan produk yang dibuat oleh akaun yang sama, kad kredit yang sama dan pesanan yang menggunakan pengebilan dan/atau alamat penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan pada pesanan, kami secara amnya akan cuba memberitahu Pembeli melalui alamat e-mel yang diberikan oleh Pembeli apabila mereka membuat pesanan.

arctaphos.com berhak untuk mengehadkan atau melarang jualan kepada peniaga atau penjual semula.

Sekiranya arctaphos.com menolak, mengehadkan atau membatalkan pesanan, arctaphos.com biasanya akan membayar balik sebarang wang yang diterima daripada pembeli menggunakan kaedah yang sama yang digunakan pada asalnya untuk pembayaran.

arctaphos.com menyokong kaedah pembayaran berikut:

 • Pembayaran Kad Kredit & Pindahan Bank
  Pindahan Bank diproses melalui saluran pihak ketiga dan jenis kad kredit yang diterima oleh saluran pembayaran ini mungkin berbeza-beza bergantung pada bidang kuasa anda berada.
 • Pembeli Susunan Luar Talian
  Mempunyai pilihan untuk membuat pesanan di luar talian terus dengan Penjual ("Pengaturan Luar Talian"). Walau bagaimanapun, Pengaturan Luar Talian sedemikian tidak akan layak untuk Perlindungan Pembeli yang ditawarkan oleh arctaphos.com.

  Pembeli hanya boleh menukar cara pembayaran pilihan tersendiri untuk pembelian mereka sebelum membuat pembayaran.

  Pembeli hendaklah menggunakan cara pembayaran yang tersedia di bawah namanya apabila membeli produk dan tidak akan sewenang-wenangnya menggunakan cara pembayaran yang tersedia di bawah nama orang lain, dan lain-lain. Pembeli hendaklah bertanggungjawab ke atas semua kerosakan dan kerugian yang dialami atau dialami oleh arctaphos.com, pemilik cara pembayaran tersebut dan Penjual yang timbul daripada penggunaan timbang tara Pembeli terhadap cara pembayaran yang tersedia di bawah nama orang lain.

  Pembeli hendaklah bertanggungjawab ke atas maklumat yang diberikan berkaitan dengan pembayaran harga pembelian dan sebarang keburukan yang timbul daripada maklumat tersebut.

  arctaphos.com tidak bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan kepada Pembeli yang timbul daripada maklumat penghantaran dan/atau maklumat pembayaran yang dimasukkan oleh Pembeli atau pengiriman wang yang salah oleh Pembeli berkaitan dengan pembayaran untuk item yang dibeli. Kami berhak untuk menyemak sama ada Pembeli diberi kuasa sewajarnya untuk menggunakan kaedah pembayaran tertentu, dan boleh menggantung urus niaga sehingga kebenaran tersebut disahkan atau membatalkan urus niaga yang berkaitan di mana pengesahan tersebut tidak tersedia.


Penghantaran

arctaphos.com akan memberitahu Penjual tentang pesanan berbayar. Penjual hendaklah mengambil tindakan yang perlu untuk penghantaran dalam tempoh 3 (tiga) hari bekerja. Jika Penjual gagal berbuat demikian, arctaphos.com akan diberi pilihan untuk membatalkan pesanan.

Penjual dalam tempoh 3 (tiga) hari bekerja mesti mengemas kini maklumat penghantaran termasuk nama syarikat penghantaran, nombor penjejakan, dan butiran lain yang berkaitan dengan pesanan.

Pembeli dan arctaphos.com mempunyai hak untuk membatalkan transaksi jika Penjual gagal menghantar produk dalam tempoh masa yang ditetapkan dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan kepada Penjual akibat pembatalan tersebut.

Tempoh penghantaran bermula pada tarikh berikutnya serta-merta di mana deposit telah disahkan dan berakhir pada tarikh penghantaran selesai. Dalam kes cuti umum atau berlakunya bencana alam atau kejadian force majeure, tempoh tersebut hendaklah dikecualikan daripada tempoh penghantaran


Pembatalan, Pemulangan dan Pembayaran

Pembeli boleh membatalkan, memulangkan dan membayar balik brangan yang dibeli tertakluk kepada dan menurut Syarat Bayaran Balik dan Pemulangan.

arctaphos.com tidak bertanggungjawab dan memantau proses pembatalan, pemulangan dan bayaran balik untuk pembayaran luar talian.


Pertikaian

Sekiranya terdapat pertikaian di antara Penjual, Pembeli, syarikat penghantaran, institusi kewangan, dan lain-lain. Pertikaian tersebut hendaklah diselesaikan di kalangan pihak yang berkaitan. arctaphos.com tidak akan mengambil bahagian dalam mana-mana pertikaian tersebut, dan tidak akan bertanggungjawab terhadapnya.


Larangan

Apabila menggunakan perkhidmatan, Pelanggan bersetuju untuk tidak:

 • melanggar undang-undang, peraturan dan peraturan, tetapi tidak terhad kepada Terma & Syarat ini.
 • bertindak dengan cara yang memudaratkan hak, kepentingan atau reputasi Beauty Cottage Sdn Bhd, Penjual atau pihak ketiga yang berkaitan.
 • melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh membawa kepada gangguan mental atau fizikal pada kanak-kanak, atau melanggar ketenteraman dan moral awam.
 • melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh menyebabkan gangguan atau menyakiti perasaan pengguna lain atau pihak ketiga.
 • memberikan maklumat palsu.
 • menghantar virus, perisian hasad atau sebarang jenis kerosakan elektronik lain melalui program komputer atau mesej e-mel.
 • akses pelayan arctaphos.com dengan cara yang tidak dibenarkan
 • meminjamkan atau memberikan ID pengguna dan kata laluan kepada pihak ketiga atau menggunakannya bersama-sama dengan pihak ketiga.

arctaphos.com berhak untuk menggantung atau menamatkan Perkhidmatan kepada mana-mana Pelanggan yang melanggar atau disyaki secara munasabah melanggar larangan di atas.


Penafian

 • Pembeli boleh dihubungi oleh Penjual mengenai perkhidmatan Penjual, urus niaga, kandungan dan penerangan, dasar privasi, dan perkara lain berkenaan dengan Penjual. arctaphos.com tidak membuat jaminan mengenai ketulenan, ketepatan, kebaharuan, penggunaan, kebolehpercayaan, kesahihan atau tidak melanggar hak pihak ketiga berkaitan dengan Penjual atau tapak web mereka.
 • arctaphos.com tidak akan bertanggungjawab untuk kerosakan yang disebabkan oleh gangguan kepada sistem, kelewatan, penggantungan, atau kehilangan data akibat sambungan atau kegagalan komputer, akses tanpa kebenaran kepada data, atau kerosakan lain yang dialami oleh Pengguna berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan yang disediakan oleh arctaphos.com.
 • arctaphos.com tidak menjamin bahawa kandungan mel elektronik daripada Laman, pelayan arctaphos.com, atau kumpulan domain adalah bebas daripada virus komputer atau unsur merosakkan lain.
 • arctaphos.com tidak akan bertanggungjawab terhadap akibat maklumat atau sebarang cadangan yang mungkin diberikan kepada Pembeli oleh arctaphos.com atau Penjual.
 • arctaphos.com tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh Pembeli.
 • arctaphos.com boleh menggantung sementara penyediaan Perkhidmatan disebabkan pembaikan, pemeriksaan, penggantian dan kerosakan kemudahan komunikasi seperti kehilangan komunikasi, komputer dll. Dalam setiap kes di atas, Syarikat hendaklah memaklumkan Perkhidmatan yang digantung dan sebab untuk penggantungan sementara Perkhidmatan.
 • arctaphos.com boleh menyekat atau menggantung sementara penyediaan Perkhidmatan sekiranya ia tidak dapat menyediakan Perkhidmatan tersebut kerana berlakunya bencana alam atau kejadian force majeure yang lain.
 • Sekiranya arctaphos.com menyiarkan maklumat yang diberikan oleh rakan kongsinya, atau memberikan maklumat rujukan atau kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga di Laman atau melalui pautan, untuk kegunaan mudah Perkhidmatan untuk Pembeli, Pembeli hendaklah, di laman webnya. keputusan dan risiko sendiri, membeli Produk, yang mana arctaphos.com tidak akan mempunyai liabiliti apa pun.

Maklum Balas

arctaphos.com mengalu-alukan maklum balas daripada Pengguna kami, yang akan membolehkan ebeauty.my meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan.

Prosedur maklum balas kami seperti di bawah:

 • Semua maklum balas mestilah dalam bentuk bertulis melalui e-mel: info@ebeauty.my atau melalui borang maklum balas Laman.
 • Maklum balas tanpa nama, tidak jelas dan berunsur fitnah tidak akan dilayan.

Rujuk Rakan Anda

Jemput rakan anda dan dapatkan 400 ArctaPoints untuk setiap pembelian rakan anda yang layak.


Login
×

ULASAN

Apa Kata Mereka

Lifting, Firming & Anti-Wrinkles Concentrate

When I first bumped upon this brand via Facebook ads, my first thing in mind was: What's this company selling? The name sounds so futuristic/scientific 🤔 it certainly peeked my curiosity. As I click into it's Facebook page, my curiosity was fulfilled. Oh, it's facial product brand. What made me VERY KEEN to buy and try ArctaPHOS? 1. Their facial products exclude a range of harmful chemicals, such as parabens, and so on. This is very crucial for me since I'm a consumer that read labels and ingredients before buying any personal products, because I am responsible for my own body wellness. Big brands out there such as Kixhl's, Lancxme, Cliniqxe and so on, has so much chemicals in it. 2. I'm super attracted to the silicon facial massager that looks similar to Foreo Luna, which comes as a set when purchase Aurora Concept Set 1 or 2. The price is super worth it as it does not exceed RM200! 3. I love the overall impression and feel of ArctaPHOS' website, loving the Aurora Borealis and harmful blue light ray concept used in their product introduction. It definitely has gotten my attention and eagerness to try it. Upon receiving my parcel, I am super satisfied with the products and the facial massager tool! My face has never felt so clean since my last facial session done in late Feb 2020 😍 due to Covid-19 pandemic, it's kinda frustrating that I'm unable to get myself a facial session at beauty saloons and I can feel impurities are building up on my face. By using hand to cleanse face is definitely not enough. Thank you ArctaPHOS and team for introducing such wonderful product and very thoughtful to include free facial massager with set, the cleansing tool is definitely a must during this pandemic season for self-facial pampering and youthful maintenance ❤️

Laura Lai | Mei 27, 2020

Tonic Lotion

This tonic lotion had a slight viscousity to it (not too watery) so patting it into my skin took a little longer than what I am used to. But almost immediately after applying it on my face, I could feel the product really seap into my skin and left it very, very hydrated and slightly plump. There was stickiness at the very beginning upon applying the tonic lotion on my face but once I pat it in, the product starts to easily seap into my skin and the stickiness dissappears which is a great indicator to me that the product has absorbed really well into my skin. I made a conscious decision to not apply my night cream when I tried this as I felt that the tonic lotion consistency was moisturizing enough my skin condition at the time. And I'm glad I did because the best part was that the following morning, my skin felt super moisturized and smooth to touch. This tonic lotion has a fragrance to it which would cause me to worry about it causing irritation to my skin. However that was not the case with this tonic lotion. Although it had a fragrance to it, my skin did not react adversely to the product at all. Plus, I was really surprised by how much I LOVED how this product smells that I wish there was a perfume with this scent that I could actually buy! All and all, its a great product for the second to last step (ie before night cream) to my night time skincare routine. It does what it claims to do which is hydrating, moisturizing, smoothing and calming so I'm very, very pleased.

Ashleigh | Ogos 11, 2020